Zadzwoń do nas!
Google+

Rejestracja

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.panelogloszen.pl

Administratorem Serwisu jest firma:

Malpino

ul. Rafineryjna 11a/19, 38-200 Jasło

e-mail: kontakt@panelogloszen.pl

 

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP: 685-226-40-69, REGON: 367092615


I Postanowienia ogólne.

 1. Serwis www.panelogloszen.pl - jest pośrednikiem ogłoszeniowym mającym na celu stworzenie możliwości do umieszczenia ofert ogłoszeń Użytkowników Serwisu na istniejących portalach ogłoszeniowych. Umożliwia założenie, administrację i edycję ogłoszeń na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikiem – Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej
  13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, osoba prawna i jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną wykonujące działalność gospodarczą umieszczające w Serwisie Ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie – informacja, oferta dodana na stronie Serwisu www.panelogloszen.pl mająca charakter ogłoszenia, przeznaczona do umieszczenia w wybranych przez Użytkownika portalach.
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin, uznawany za wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.
 5. Usługi Serwisu – zakładanie, administracja i edycja Ogłoszeń oraz zwiększenie liczby portali ogłoszeniowych.

II Umieszczanie Ogłoszeń na stronie Serwisu.

 1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usług Serwisu musi wcześniej dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji posiada możliwość zalogowania się do Panelu Użytkownika umożliwiającego pełne korzystanie z Usług Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania jednego Panelu Użytkownika. Niedopuszczalne jest także wspólne posiadanie jednego Panelu Użytkownika przez więcej niż jednego Użytkownika. Administrator Serwisu uprawniony jest do odmowy zarejestrowania drugiego Panelu tego samego Użytkownika oraz do usunięcia takiego Panelu.
 3. Użytkownik w trakcie rejestracji musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie.
 4. Użytkownik rejestrując się lub umieszczając Ogłoszenie w Serwisie zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych
  z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji jest zobowiązany do niezwłocznego ich uaktualnienia poprzez Panel Użytkownika.
 5. Opis oferty zawarty w Ogłoszeniu nie może wprowadzać w błąd potencjalnego Klienta oraz powinien być zgodny z postanowieniami portali ogłoszeniowych, na których Użytkownik wyrazi chęć zamieszczenia Ogłoszenia. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, błędy lub nieścisłości Ogłoszeń Użytkownika oraz żadnych konsekwencji z tym związanych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe.
 6. Administrator Serwisu może usunąć Ogłoszenie w przypadku, gdy treści umieszczone w ofercie naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
  W takiej sytuacji Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do usunięcia Ogłoszenia.
 7. Podane w Ogłoszeniach ceny powinny być podane w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki i opłaty) - chyba, że w opisie oferty zostaną określone inaczej.
 8. Usługi Serwisu świadczone przez Administratora Serwisu są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Użytkownik na podstawie niniejszego Regulaminu. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa aktualny Cennik dostępny na stronie głównej Serwisu
 9. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktury za wykonane usługi Serwisu w formie elektronicznej. Udostępnienie Użytkownikowi e-faktury jest równoznaczne i zastępujące przesłanie faktury w formie papierowej.
 10. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej, co wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi Serwisu, co może odbywać się za dodatkową opłatą.

11.  E-faktury udostępniane są za pośrednictwem Panelu Użytkownika po uprzednim zalogowaniu w Serwisie. Powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika. Chwilą doręczenia e-faktury jest chwila wysłania powiadomienia do Abonenta o jej wystawieniu i udostępnieniu. 

 1. Termin płatności za wykonane Usługi wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury
  i jest umieszczony w dokumencie płatności.
 2. Usługi Serwisu uznaje się za wykonane po realizacji otrzymanych od Użytkownika zleceń Usług Serwisu w wysokości minimum 70% portali danego Ogłoszenia.
 3. Ogłoszenia publikowane za pośrednictwem Serwisu www.panelogloszen.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Administrator Serwisu stosuje i zobowiązuje Użytkownika do stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Administrator Serwisu jest zobowiązany wykonać swoje Usługi na warunkach niniejszego Regulaminu - bez wad.
 6. W przypadku niezgodności wykonania Usług ze zleceniem, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.   

 

 

III Usługi świadczone przez Administratora Serwisu.

1.      Świadczenie Usług Serwisu przez Administratora Serwisu odbywa się na podstawie
i w zakresie zapisów Regulaminu, którego akceptację potwierdza Użytkownik jawnie podczas rejestracji w Serwisie. Na podstawie Regulaminu Administrator Serwisu za zgodą Użytkownika ma prawo do dalszego przetwarzania danych Użytkownika, treści Ogłoszenia oraz wszelkich danych potrzebnych do kompleksowej i rzetelnej realizacji Usług Serwisu na potrzeby i w imieniu Użytkownika.

2.      Administrator Serwisu udostępnia Użytkownikowi Panel Użytkownika umożliwiający dodanie Ogłoszenia, edycję swoich danych oraz korzystanie z dostępnych Usług Serwisu.

3.      W skład Usług Serwisu wchodzą :

a)      Założenie ogłoszeń - usługa ta polega na dodaniu treści Ogłoszenia Użytkownika do wybranych przez Użytkownika portali ogłoszeniowych oraz w razie konieczności założenia konta zgodnie z danymi wypełnionymi
w Panelu Użytkownika (wyłącznie na potrzeby dodania i administracji ogłoszenia),

b)      Administracja - usługa ta polega na odświeżeniu zamieszczonych Ogłoszeń Użytkownika co najmniej raz w miesiącu, prezentowaniu i aktualizacji liczby wyświetleń Ogłoszeń w Panelu Użytkownika, na podstawie informacji dostępnych w wybranych portalach ogłoszeniowych. W razie wystąpienia niezależnych od Administratora Serwisu lub Użytkownika nieprawidłowości dotyczących prezentacji ogłoszeń w wybranych portalach,  Administrator Serwisu nieodpłatnie umieści je ponownie. Usługa administrowania jest ściśle powiązana oraz zależna od reguł działania danego portalu ogłoszeniowego. Datę odświeżenia stanowi dzień miesiąca następującego po dacie założenia ogłoszenia lub ostatniego odświeżenia (tj. termin ok. 30 dni). Administrator Serwisu zastrzega, że data odświeżenia może ulec nieznacznej zmianie ze względów technicznych. Czas odświeżenia Ogłoszeń Użytkownika wynosi do 3 dni roboczych przed i po wyżej deklarowanym terminie odświeżania,

c)      Edycja ogłoszeń - usługa ta polega na wprowadzeniu zmian w ogłoszeniach na portalach zgodnie ze zmianami naniesionymi przez Użytkownika
w Ogłoszeniach,

d)     Zwiększenie liczby portali ogłoszeniowych - usługa ta polega na dodaniu treści Ogłoszenia na dodatkowych portalach ogłoszeniowych wybranych przez Użytkownika.

Wyżej wymienione usługi świadczone są odpłatnie – zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie głównej Serwisu. Ponadto usunięcie wybranego pojedynczego portalu ogłoszeniowego bądź usunięcie całego Ogłoszenia realizowane będzie bezpłatnie.

 1. Wszystkie Ogłoszenia, które Użytkownik doda poprzez Serwis www.panelogloszen.pl zostają objęte comiesięczną Usługą Administracji. Koszt Administracji zależny jest od ilości aktywnych Ogłoszeń. W celu zaprzestania naliczania opłat z tytułu Administracji zgodnych z Cennikiem na stronie głównej Serwisu, bądź zmniejszenia ilości administrowanych portali należy w Panelu Użytkownika usunąć wybrany pojedynczy portal ogłoszeniowy bądź usunąć całe Ogłoszenie.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej za pośrednictwem Serwisu www.panelogloszen.pl, zawierana jest na czas nieoznaczony na podstawie akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • Celem wypowiedzenia umowy oraz zaprzestania naliczania opłat niezbędne jest usunięcie wszystkich aktywnych Ogłoszeń Użytkownika.
  • Użytkownik może również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili przesyłając oświadczenie na adres e-mail biuro@panelogloszen.pl . Administrator Serwisu niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
  • Administrator Serwisu w ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie
   z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z Usługą
   i zaprzestanie jej świadczenia.
  • Administrator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 14 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Administrator Serwisu może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę
   o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
  • Administrator Serwisu i Użytkownik (lub Użytkownik) mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 1. Użytkownik może złożyć reklamację na działanie Serwisu na adres e-mail biuro@panelogloszen.pl lub pisemnie na adres Administratora Serwisu. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 30 dni.
 2. Do współpracy z systemem informatycznym strony www po stronie Użytkownika konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Serwisu. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone
  w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania
  z wszystkich funkcji Serwisu konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript
  i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka Prywatności dostępna na stronie głównej Serwisu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Użytkownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

IV Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku konsumenta oraz
w przypadku osób nie będących konsumentami (dotyczy przedsiębiorców).

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - z zastrzeżeniem pkt 2 - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie Administratorowi Serwisu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego drogą elektroniczną. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administrator Serwisu niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów o świadczenie Usług, jeżeli Administrator Serwisu wykonał
  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy. W oparciu o poprzednie zdanie Administrator Serwisu informuje, że po opublikowaniu Ogłoszenia w wysokości minimum 70% portali danego Ogłoszenia odstąpienie od umowy będzie nieskuteczne.
 3. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przed rozpoczęciem świadczenia Usługi (opublikowaniem Ogłoszenia) Administrator Serwisu w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez Użytkownika płatności.
 4. Jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca to na podstawie Art.558 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona odpowiedzialność Administratora Serwisu z tytułu rękojmi.

V Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zbieranych za pośrednictwem SERWISU jest firma Malpino, ul. Rafineryjna 11a/19, 38-200 Jasło.  
 2. Administrator Serwisu zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory o nazwie "Klienci Serwisu panelogloszen.pl".
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i wystawiania Ogłoszenia może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tej że umowy. Zgodę na rejestrację
  i przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża jawnie przez rejestrację
  w Serwisie.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

VI Postanowienia końcowe.

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Serwisu
  i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.
 4. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi, przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone.
  W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 6. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

7.       Administratorowi Serwisu przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Paneli Użytkowników
w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

8.       Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania świadczonych przez siebie Usług bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

9.       Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
w dowolnym czasie, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z min.
14-dniowym wyprzedzeniem . Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Serwisu.

10.   Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu.

11.   Administrator serwisu używa do komunikacji z użytkownikami tylko i wyłącznie podane niżej adresy email:

-         biuro@panelogloszen.pl

-         kontakt@panelogloszen.pl

-         no-reply@panelogloszen.pl

W przypadku otrzymania wiadomości email z innego adresu pocztowego dotyczącego Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

12.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r

 

Dane logowania

Uzupełnij profil

Dane firmy(opcjonalne)

Jeśli nie posiadasz firmy zostaw puste pola i przejdź dalej

Koniec rejestracji

Dziękujęmy za rejestrację.

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Wróć na stronę główną

O NAS

Panel ogłoszeń to portal, który stworzyliśmy z myślą o wszystkich przedsiębiorcach. Twój czas jest cenny, więc nie musisz go tracić na dodawanie ogłoszeń na każdej stronie – my zrobimy to za Ciebie. Dzięki naszej platformie łatwo poszerzysz zasięg reklamy, bardzo szybko wypromujesz ogłoszenia i rozwiniesz swoją działalność. Wystarczy kilka prostych kroków, które przyniosą Ci wiele korzyści. Administrowanie i zarządzanie reklamą jeszcze nigdy nie było takie proste!

Dlaczego właśnie my ?

Pierwsza taka strona

Jako pierwsi umożliwiamy Ci dodawanie ogłoszenia do wielu portali za pośrednictwem indywidualnego panelu zarządzania. Dzięki naszej stronie możesz rozszerzyć zasięg swojej działalności, na bieżąco sprawdzić ilość wyświetleń i dokonywać zmian. Dodajesz jedno ogłoszenie, a całą resztą zajmujemy się my.

Baza portali z całej Polski

Zgromadziliśmy bazę portali ogłoszeniowych z całej Polski, czego nie znajdziesz w żadnym innym miejscu. Dla przejrzystego korzystania podzieliliśmy portale ze względu na zasięg globalny oraz lokalny. Portal lokalny działa tylko w określonej miejscowości, natomiast portale globalne dają możliwość założenia ogłoszenia w zasięgu powiatu, województwa, a nawet całej Polski. Możesz skorzystać z bazy ponad 3 000 portali ogłoszeniowych!

Wyszukiwarka portali

Jako jedyni posiadamy rozbudowany system wyszukiwania portali ogłoszeniowych w wybranym zasięgu. Po wskazaniu Twojej miejscowości i wyborze odległości, w jakiej interesuje Cię promowanie działalności nasz system przedstawi Ci wyniki wszystkich dostępnych portali lokalnych i globalnych. Baza jest na bieżąco aktualizowana. Sam decydujesz w jak wielu miejscach chcesz założyć ogłoszenie.

Prosto, tanio i wygodnie

Sam widzisz, że promowanie Twojej działalności jeszcze nigdy nie było tak proste. Gwarantujemy przejrzysty system płatności , sam decydujesz ile zapłacisz, oszczędzając przy tym dużo czasu. Nasz portal jest przejrzysty i przyjazny, dzięki czemu szybko i bez problemu dodasz ogłoszenia, które będziemy administrować.

Zarządzanie ogłoszeniami

Udostępniamy rzeczywisty podgląd ogłoszeń oraz ich statystyki, co oddaje pełny obraz skuteczności i perspektywy dalszego działania. Umożliwiamy Ci szeroką administrację ogłoszeń, które na bieżąco możesz aktualizować, edytować, zmieniać zasięg czy usuwać. Dodatkowo możesz też sprawdzić efektywność Twojego ogłoszenia, ilość odwiedzin oraz pozostały czas do odświeżenia ogłoszenia.

Województw

16

Powiatów

380

Miejscowości

3982

Portale ogłoszeniowe

2260


Lokalnych

2155

Globalnych

105

Jak to działa ?

Wystarczy 5 kroków

1

Zarejestruj się

Wypełnij formularz rejestracyjny.

2

Zaloguj się

Wpisz email i hasło do platformy.

3

Dodaj ogłoszenie

Dokładnie wypełnij formularz wskazując branżę i wszystkie informacje, które chcesz zamieścić w ogłoszeniu.

Podaj lokalizację oraz zasięg Twojego ogłoszenia.

4

Wybierz portale

System wyszuka wszystkie portale ogłoszeniowe znajdujące się w wybranym zasięgu oraz podzieli je na portale lokalne oraz globalne.

Z otrzymanych wyników wyszukiwania wybierz te portale, na których chcesz się ogłosić według Twoich preferencji.

5

Dodanie Twojego ogłoszenia

W ciągu około 72 godzin Twoje ogłoszenie zostanie dodane na wybranych przez Ciebie portalach. Dbając o najwyższą jakość usługi, Twoje ogłoszenie dodawane jest ręcznie. Powiadomimy Cię o zakończeniu dodawania.

6

Monitoruj swoje ogłoszenie

Sprawdzaj efektywność Twojego ogłoszenia, ilość odwiedzin oraz pozostały czas do odświeżenia ogłoszenia.

Nasza oferta

***W przypadku gdy portal udostępnia odświeżanie, bądź gdy ogłoszenie spadnie z pierwszej strony listy w docelowej kategorii.
**Przejdź do szczegółowego cennika.
*Cena netto.

Szczegółowy cennik znajdziesz tu CENNIK

Badania wskazują, że średnia liczba zakładanych przez firmę ogłoszeń wynosi 20. Tyle przyjmujemy do wyliczeń.

Data założenia ogłoszenia - 15 kwietnia

1.       Założenie (jednorazowo)
20 portali - 5 portali darmowych ( promocja) = 15 portali * 1,89zł = 28,35 zł

Po zakończeniu procesu dodawania ogłoszeń (ok. 72 h) dostaniesz fakturę do zapłaty 28,35 zł

2.       Administracja (miesięcznie)

·          Każdy kolejny miesiąc pełnej administracji(15.04 - 15.05)
20 portali  * 1,59 zł zł= 31,80 zł

Widzisz jakie to proste? Żadnych ukrytych kosztów. Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Ceny nie zawierają podatku VAT.